Giá trị bạn nhận được:

Chia sẻ kinh nghiệm tích lũy trong hơn 10 năm làm việc thực tế với các doanh nghiệp sản xuất từ chuyên gia/kỹ sư của SSPACE.

1. Nhu cầu Doanh nghiệp trong nền công nghiệp 4.0

  • Các ngành công nghiệp sử dụng phần mềm 3D
  • Phần mềm 3D có thể giúp ích gì?
  • Doanh nghiệp sản xuất sử dụng SOLIDWORKS vào những công việc gì?

2. Sinh viên cần chuẩn bị những gì?

  • Kỹ năng
  • Công cụ
    Mà sinh viên cần chuẩn bị để phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp hiện nay?

3. Ứng dụng phần mềm SOLIDWORKS trong thiết kế máy:

Chuyên gia chia sẻ ứng dụng SOLIDWORKS trong thiết kế máy trong các doanh nghiệp sản xuất.

Bạn có thể theo dõi thêm thông tin: